„Proč právě my o lichvě a exekuční mafii“

15. 9. 2017

Co s lichvou a exekuční mafií

KSČM hodlá doplnit současnou právní úpravu lichvy v trestním zákoně (právní úpravou ve zvláštních právních předpisech), tak aby byly zúženy ekonomické podmínky pro možnost lichvy. Opakovaně KSČM v různých variantách prosazovala uzákonění hranice pro posuzování lichvy a její tvrdé potírání. Je to i základní požadavek KSČM nadále v boji proti lichvě. Je nutno chránit oprávněné zájmy všech účastníků a stran a zajistit jejich právní jistotu, ale i efektivní fungování této části peněžního sektoru. Své místo zde má i vlastní finanční vzdělávání (gramotnost) společnosti, aby se zabránilo tomu, že si lidé berou půjčky, které nepotřebují nebo nejsou schopni splácet, čímž se předejde i případným exekucím; a stanovení konkrétních ekonomických parametrů určujících, zda se již jedná o lichvu či nikoliv. Jde obecně o stanovení obvyklých nákladů na poskytnutí půjčky a přiměřeného zisku pro poskytovatele. Řešením by mělo být zákonem povinné zakotvení omezující podmínky do úvěrové smlouvy v tom smyslu, že celkové náklady na vymáhání půjčky nesmí v nákladech dlužníka překročit stanovenou hranici 40 % (nebo 30 %) dlužné částky včetně smluvních úroků a všech souvisejících nákladů nebo tzv. odvíjení hranice lichvy od repo sazby. Zcela jistě by bylo pro občany velmi užitečné zavedení výuky finanční gramotnosti ve vyšších ročnících základních škol.

Pokud jde o exekuce, základním řešením by mělo být opětovné posílení úlohy soudů při výkonu exekucí a ostatních správních orgánů ukládajících sankce. Podstatné je zvážení setrvání u modelu soukromých exekutorů. Bezprostřední zlepšení by mohla přinést novela exekutorského řádu, která by vedla ke snížení nákladů a zvýšení kontroly exekutorů. Exekutor by měl být ustanovován jen v rámci soudu, u něhož je registrován dle svého sídla (sníží náklady na výkon rozhodnutí, především jízdné, atd.). Seznamy exekutorů by byly vedeny u soudů, které rozhodují o výkonu rozhodnutí. Exekutor bude vybírán soudem dle těchto seznamů a dle stanoveného pořadí. Soud musí přitom vždy uvést, zda je exekutor oprávněn ke vstupu do domu, bytu, obydlí aj. a tento objekt musí vždy řádně označit včetně jejich vlastníka a rozsahu oprávnění. O způsobu exekuce (výkonu rozhodnutí) by rozhodl sám exekutor. Proti jeho rozhodnutí musí být vždy přípustný opravný prostředek, o němž by rozhodoval soud, který by měl právo i nařídit, aby věci byly vráceny a vše bylo uvedeno do původního stavu. Je nezbytně nutné zajistit, aby exekutoři při své činnosti beze zbytku dodržovali exekuční řád, včetně jeho úvodních ustanovení, která alespoň částečně zajišťují, že budou svoji práci vykonávat poctivě a svědomitě. Je nutné přísně dodržovat i státní dohled nad exekuční činností a uplatňovat osobní a kárnou odpovědnost exekutora za porušení povinností a případně vzniklou škodu. (Exekuční řád už není špatný, ale musí se více dodržovat, hlavně ze strany státu.)

Zdroj: 
fb KSČM