Volební program 2020

6. 8. 2020

Volební program Jihočeského kraje 2020

Stop kapitalistické džungli

- Zažíváme krizi – a čím je charakterizovaná? Vydělává na všem. Rozevírají se nůžky mezi bohatými a chudými. Bohatí bohatnou a chudí ještě více chudnou. Vše se zdražuje. Stává se praxí, že to, co by mělo být státem hrazené /tedy zdarma/, jako školství, zdravotnictví –  platíme. I zastupitelská demokracie ve skutečnosti plní úkoly nejbohatších lidí.                                                                                                  

- To, co se odehrává, je vyvrcholení problémů, které vyplývají z podstaty kapitalismu. Socialismus dojel na to, že neřešil nastalé problémy. Sami jsme nevymysleli, jak lépe, jen jsme kritizovali kapitalistickou společnost.                                                                                                                       

Podstatou kapitalismu je ovládnout kulturní myšlení,  nic nevymyslí, jde o kulturu spotřeby ani nemá poselství. Kapitalismus chceme vyměnit ne ho opravovat. Byl socialismus  lepší ? Ano, rodily se děti, dnes vymíráme, zachraňuje to migrace, pracovní zatížení se zvyšuje

- Covidová krize – hovoří se o pandemii, ale čísla pandemii neodpovídají /je rozšířena po všech kontinentech/.  O nemoci nic nevíme, až test odhalí, že ji máme. Je to součást trendu zakrýt krizi – zisk si nechá podnikatel, ale ztráty se socializují. Úmrtnost nedosahuje úmrtnosti jiných onemocněních /infarkty, rakovinová onemocnění.

- Na kraji se kapitalismus nevyřeší, KSČM má zájem, aby se kraj choval v zájmu většiny obyvatelstva. Stěžejní je školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava.

Školství - všechny experimenty /inkluze, slučování oborů, rušení jeslí atd/ byly špatné, jedině návrat k jednotnému školství na všech stupních se po třiceti letech ukazuje jako správný. Ale všechny vlády se tomu bránily. Stát to stojí finance a proto vybírá od lidí.

Obdobně je na tom zdravotnictví a sociální služby, kdy se stát zbavil jejich financování a převedl to na kraje bez dostatečné finanční podpory,  a proto to musí doplácet občané. Navíc celý systém zdravotnictví se rozštěpil a tím prodražil – každý si jde za svými body.

Financování dopravy se stát rovněž vzdal, financuje ji soukromý investor.

Stát se těchto složek vzdal – privatizoval. KSČM toto nepodporuje, cílem je tomu zabránit a rozvíjet jednotlivé obory, aby lidé mohli žít důstojný život.

- Evropská unie v současné době je pro nás neakceptovatelná, vystoupit z ní sami ale nemůžeme

- Budoucnost  - je volba mezi novodobým otrokářstvím a skutečnou vládu lidu

 

Směřování k základní potravinové soběstačnosti

- vrátit se do předlistopadové doby

      brambory, pšenice apod. - vše co se dá u nás vypěstovat, s tím je spojena změna podpory z hektaru na produkci obnovení chovů skotu a to nejen masných plemen, ale i mléčných /tím se zlepšení i struktura půdy chlévskou mrvou/

- prosazení evropských podpor bez ohledu na velikost podporovaného subjektu

- vše co si můžeme vypěstovat sami, to pěstovat a zemědělcům dorovnat dotace, aby se nevyplácelo komodity dovážet

- zmenšení výměry polí a důsledné dodržování osevních postupů a agrotechniky

- podpora pěstování zeleniny

- dotace pro ty, kteří hospodaří, ne pro „údržbáře krajiny“

- podpora výrobců regionálních potravin

 

Řešení nedostatku lékařů a zdravotnického personálu

-podmínit studium 10 lety závazkem, aby nově vystudovaní neodcházeli

- návrat středoškolského zdravotnického vzdělávání před rok 1989 /opustili jsme strukturu vzdělávání, kterou nám svět záviděl/, tj. 4leté vzdělávání zdravotních sester

- snížení administrativní náročnosti ve zdravotnictví sloučením zdravotních pojišťoven

-zajisti v každé okrese plnohodnotnou nemocnici

- navrácení centrálního řízení rozhodujících zdravotnických částí – a to záchranky, hygieny, pohotovostní služby / řídit je centrálně/

- získání alespoň 1 národního výrobce léků

- dotace na vybavení a provoz nových ordinací v menších městech a na venkově

 

Podpora technického školství

- omezení nadměrných kapacit víceletých gymnázií

- alespoň 30% vycházejících žáků by mělo jít na střední odborná učiliště / je alarmující nedostatek řemeslníků – proto podpora tradičních řemeslných dovedností, bez kterých se společnost neobejde/

-propojení škol s výrobními podniky a stipendijní program pro učně, jak podnikové, tak krajské

- vzdělávání začíná od 3 let v MŠ, proto podpora školských aktivit od MŠ

- návrat k jednotným osnovám, stanovit co se neobejde bez jednotných osnov

 

Kůrovec a vodní zdroje

- ve spolupráci s podporou zemědělství dosáhnout návratu vody do lesů – i za cenu výkupu lesních pozemků od drobných vlastníků

- účelné hospodaření v lesích – osazování, …

- jednoduché žádosti o dotace

- zpětný odkup vodárenských systémů obcí a kraje

- podpora využívání přirozených zdrojů /omezení pitné vody na jiné účely/

- terénní úpravy v krajině

- podpora projektů na zadržování vody v krajině

- udržovat monitoring hladiny podzemních vod a jejich čerpání

- podpora výstavby a modernizace čističek odpadních vod

 

Řešení odpadového hospodářství

- definitivně rozhodnout o způsobu řešení problému kolem odpadů – spalovna a kde

- podpora třídění, podpora vědeckého zkoumání druhotného využití tříděného odpadu

- dotační podpora přednostního využití druhových surovin

- podpořit vznik ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) a při jeho vzniku podpořit vznik překládkových stanic a přepravu přesunout na železnice

- požadovat po příslušných orgánech povolení nových moderních spalovacích technologií

 

Sociální služby

- na počet obyvatel dostatečný počet hospicových lůžek  a míst v DD, domovů s pečovatelskou službou, alzha. center,  a to včetně zapojení do normálního života

- podpora dotací na výstavbu nových míst, ale i na provoz

 

Jaderná energetika

- dlouhodobě podporujeme přípravu na výstavbu dalších bloků JETE

 

Dopravní obslužnost

- zajištění centrální obslužnosti velkých měst a jejich aglomerací

- zajistit hromadnou dopravu do všech obcí minimálně na úrovni 2x denně, návaznosti spojů

- řešení jednotné jízdenky

 

JISTOTA, PRÁCE, BEZPEČNOST

 

Desatero Jihočeské KSČM

  • stop kapitalistické džungli
  • zvýšení potravinové soběstačnosti
  • dostupnost a kvalita lékařské péče
  • podpora školství bez inkluze
  • obnova jihočeských lesů po kůrovcové kalamitě
  • ochrana vodních zdrojů a jejich rozšiřování
  • koncepční řešení odpadového hospodářství v kraji
  • výstavba domů s pečovatelskou službou a hospiců
  • podpora jaderné energetiky
  • zlepšení dopravní obslužnost