Závěry VIII. sjezdu KSČM: "Cílem je spravedlivá společnost"

11. 5. 2016

V Liberci jednal ve dnech 19. - 20. 5. 2012 VIII. sjezd KSČM. Jeho závěry shrnujeme v textu níže.

Předsedou ÚV KSČM se stal pro příští čtyři roky opět Vojtěch Filip. Prvním místopředsedou zvolili delegáti VIII. sjezdu v sobotu Petra Šimůnka. V neděli dopoledne pak vybrali dva místopředsedy – Miloslavu Vostrou a Jiřího Dolejše.

Sjezd schválil úpravy stanov. Bylo rozhodnuto, že nejen předsedu a prvního místopředsedu, ale také další místopředsedy ústředního výboru bude volit sjezd. Zřizují se krajské výbory, schváleny byly i statuty rozhodčích a revizních komisí KSČM.

Nové stanovy začaly platit už v sobotu.

Sjezd zvolil ústřední orgány strany, potvrdil složení ÚV, který na svém prvním zasedání v neděli zvolil členy nového VV ÚV KSČM tak, jak byli navrženi krajskými konferencemi, a doplnil za člena předsedu poslanců Pavla Kováčika a europoslance Jiřího Maštálku. Sjezd vzal na vědomí materiál Socialismus v 21. století, schválil Hlavní úkoly a zaměření politiky KSČM mezi VIII. a IX. sjezdem a Výzvu občanům ČR.

"Cílem českých, moravských a slezských komunistů je vybudování sociálně spravedlivé společnosti, socialismu," v úvodním slově sjezdu to zdůraznil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM kritizoval skutečnost, že ČR se pod vedením koalice propadá do bezvýznamnosti, a zahraničí se na nás dívá jako na korupční zemi. Velkou pozornost věnoval zahraničněpolitické situaci. Vývoj posledních měsíců podle něj ukazuje, že současná celosvětová hospodářská krize dalece překoná krizi 30. let, její součástí je totální krize morální. »Je nutno přisvědčit ekonomickým expertům a analytikům, kteří říkají, že světová ekonomika se po završení své globalizace ocitla před katastrofou. Východiskem, neboli nápravou stávajícího stavu globálního ekonomického systému je jedině radikální změna samotného systému nebo minimálně její výrazná regulace. Z toho plyne i závěr, který sdílím, že lidstvo v nejbližší budoucnosti čekají nejhlubší společenské změny,« podtrhl Filip. Za důležitou označil spolupráci s komunistickými a radikálně levicovými stranami světa.

Za hlavní cíle KSČM označil porážku Nečasovy vlády, nové volby a ustavení vlády respektující zájmy většiny občanů, zastavení tzv. restitucí církevního majetku, zpracování komplexního protikorupčního programu, rozšíření přímé demokracie – zákon o obecném referendu, bezplatnou zdravotní péči v souladu s LZPS, bezplatné studium, pomoc mladým rodinám, zastavení důchodové reformy…

O funkci předsedy ÚV KSČM se ucházeli tři kandidáti. Post obhajoval předseda Vojtěch Filip, jeho protikandidáty byli místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič a komunální politik z Ostravy a vysokoškolský učitel Martin Juroška.

Delegáti volili předsedu a 1. místopředsedu ÚV KSČM v sobotu. Z prvního kola volby vítěz nevzešel. Žádný z kandidátů nezískal potřebnou většinu hlasů. V případě volby předsedy získal Filip ze 448 platných hlasů 223, Grospič 135, pro Jurošku hlasovalo 90 delegátů. Rozhodlo se až v 2. kole, kam postoupili Filip s Grospičem. Post předsedy obhájil Filip, získal 275 ze 443 platných hlasů. Pro Grospiče bylo 168 delegátů.

Ani v případě prvního místopředsedy delegáti nerozhodli v 1. kole. Ze šesti kandidátů (Lukáš Kollarčík, Jaroslav Komínek, Vladimír Sácký, Josef Skála, Václav Snopek, Petr Šimůnek) postoupili s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů do 2. kola Skála a Šimůnek. Zvítězil bývalý poslanec Petr Šimůnek, získal 265 ze 435 platných hlasů.

Rovněž o obsazení funkce předsedy Ústřední revizní komise delegáti rozhodli až ve 2. kole. V něm získala Zdeňka Lišková 311 ze 446 platných hlasů, pro dosavadního předsedu ÚRKOtakara Zmítka hlasovalo 137 delegátů. Volba předsedy Ústřední rozhodčí komise byla rychlá, hned v 1. kole zvítězil s 236 ze 449 hlasů obhájce funkce Zdeněk Levý.

Sjezd rozhodl, že v příštích letech budou pouze dva místopředsedové – jeden pro ekonomiku, druhý pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež.

O obsazení těchto funkcí delegáti rozhodovali v neděli dopoledne. O post místopředsedy pro ekonomiku se ucházeli: Karel Procházka, Miloslava Vostrá a Milan Holý. Už v 1. kole sjezd 256 hlasy rozhodl, že místopředsedkyní strany pro ekonomiku bude Miloslava Vostrá.

O post místopředsedy pro odborné zázemí se utkali Stanislav Grospič a Jiří Dolejš. ZvítězilDolejš, kterého podpořilo 248 kandidátů.

Delegáti ještě v sobotu večer diskutovali o programových dokumentech. MateriálSocialismus v 21. století představil Stanislav Grospič.

Připomněl, že jde o dlouhodobý úkol, který byl zformulován ještě na VI. sjezdu v Českých Budějovicích. Podle Grospiče se začínají objevovat názory, že je nutné zahájit práce na historickém posouzení období socialismu v Československu i Evropě, a také na zobecnění chyb, které vedly k událostem v letech 1989 a 1990. V období do IX. sjezdu KSČM je podle něj třeba uspořádat teoretickou programovou konferenci k otázkám posouzení cest k socialistické společnosti. "Je nezbytné diskutovat o vizi socialistické společnosti zvláště tváří tvář narůstající hospodářské krizi a výraznému sociálnímu napětí ve společnosti," řekl.

Úvodní slovo k hlavním úkolům KSČM na příští čtyři roky přednesl Vojtěch Filip. Co je podstatou materiálu? Popis současného stavu a toho, co má být prvními, druhými a následujícími kroky pro nejbližší období, čím a jak oslovit veřejnost. Za důležité považuje vycházet z konkrétní situace a neodtrhování se od mas. Mezi priority konkrétních kroků zařadil mj. potřebu »být čitelní«, ale také nutnost zabývat se daňovým systémem ČR tak, aby se naplnila státní kasa… Úsilí KSČM směřuje k vybudování spravedlivějšího společenského řádu – socialismu, »kde lidé budou odměňováni podle práce a vše se bude dít ve prospěch společnosti. Majetek nebude rozhodujícím kritériem pro společenské zařazení. Svět za více než 160 let, které uplynuly od vize Marxe, Engelse a těch, kteří je následovali, od V. I. Lenina až po současné představitele komunistického hnutí, se sice změnil, komunismus a jeho první fáze – socialismus, je však stále aktuálním a humánním cílem lidstva. Jen se bude lišit od představ z 19. století,« sdělil Filip.

Prvního dne sjezdu se zúčastnilo 454 delegátů (99,6 %), z toho 363 mužů (79,8 %) a jen 91 žen (20,2 %). Průměrný věk delegátů je 57 let. Nejmladšími účastníky jsou devatenáctiletí Michal Vávra (Karlovy Vary) a Filip Zachariáš (Vyškov), nejstarším 85letý Stanislav Hejduk z Mělníka. Na sjezd přijelo také 44 hostů a akreditovalo se na něm 42 zástupců médií. Nedělního jednání se zúčastnilo 452 delegátů (99,12 %).

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM