Učme se a využívejme dotační programy. Zastupitelé Jihočeského kraje jich v dubnu odsouhlasili celkem dvacet devět

21. 4. 2019

Dotace a dotační programy? To je starý známý princip z politiky a politického řízení státu. Je založen  na přerozdělování vytvořených hodnot - bohatství. Systém přerozdělování byl a troufám si říci bude, jen se v jiné době realizuje jinou formou - formou dotační politiky. 

V ekonomii se dotacemi rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany poskytovatele. V našem případě územněsprávního celku (Jihočeského kraje) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně vyhláškou (nařízením) nebo zákonem definovaného přiměřeného zisku. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti. U veřejné podpory se předpokládá, že dojde k dílčímu narušení rovných pravidel hospodářské soutěže.

Uvádíme orientační přehled 29 dotačních programů Jihočeského kraje na reprezentaci v oblasti vědy, mládeže, sportu atd. pro rok 2019 z jednání zastupitelů 11. dubna 2019.

- na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (bod programu č. 29)

- na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury bod programu č. 30)

- na podporu práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), (bod č. 31)

- na podporu sportu (bod programu č. 32)

- na podporu školství (bod programu č. 33)

- na podporu oprav a rekonstrukcí místních komunikací (bod programu č. 34)

- na podporu paliativní péče v Jihočeském kraji (bod programu č. 35)

- na podporu služeb nedefinovaných v zákoně (bod programu č. 36)

- na podporu prevence kriminality v Jihočeském kraji (bod programu č. 37)

- na podporu prevence výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (bod programu č. 38)

- na podporu cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji (bod programu č. 39)

- na podporu lyžařských výcvikových kurzů (bod programu č. 40)

- na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve (bod programu č. 41)

- na podporu rozvoje protidrogové politiky Jihočeského kraje (bod programu č. 42)

- na podporu kultury (bod programu č. 43)

- na podporu kulturního dědictví (bod programu č. 44)

- na podporu muzeí a galerií (bod programu č. 45)

- na podporu rodinné politiky (bod programu č. 46)

- na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (bod programu č. 47)

- na podporu  rozvoje  venkova a krajiny (bod programu č. 48)

- na podporu programu obnovy venkova (bod programu č. 49)

- peněžitý dar místním akčním skupinám (MAS) a Krajskému sdružení NS MAS ČR, celkem 5 mil., 18 skupinám (bod programu 50)

- individuální dotace - vybrané akce grantové politiky (bod programu 51)

- pro Krajskou síť environmentálních center Krasec, z. s., (bod programu 52)

- na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II (bod programu č. 53)

- na podporu účasti Jihočeského kraje v projektu Wetlands in the heart of Europe na pozici přidruženého příjemce v komunitárním programu LIFE (bod programu č. 54)

- na realizaci, kofinancování , předfinancování, čerpání atd. celkem osmi programů „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia (bod programu č. 55)

- na podporu stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních regionech“ a jeho předfinancování a kofinancování (bod programu č. 56)

- poskytnutí individuálních dotací na rok 2019 ostatním subjektům v gesci OEKO (bod programu č. 64) 

- individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje (bod programu č. 78)

Autor: 
jk
Zdroj: 
Zápis z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11.4.2019