Jihočeští delegáti nadčasově: Prohlášení ke kraji

6. 10. 2016

Bohatství této země patří všem a nejen vyvoleným. Komunisté na jihu Čech si jsou vědomi své odpovědnosti vůči občanům svého kraje. Na jihočeské krajské konferenci,  konané dne 13.2.2016, přijali následující prohlášení:

            Naše předky si většinou připomínáme, když slavíme výročí významných osobností. Loni to byl Jan Hus, letos Karel IV. Ani jeden z nich by se ale nezapsal do dějin, kdyby jeho myšlenky nepřijali lidé za své, kdyby nepodporovali jeho záměry. Našimi předky proto nebyli jen ti slavní, ale hlavně miliony obyvatel, kteří se generaci po generaci hrbili na polích, lopotili se ve svých dílnách či stáli u stánků se svými výrobky na tržištích. V dnešní době to není jinak. Hodnoty vytvářejí ti, kteří se neobjevují v titulcích novin a netočí se o nich nervy drásající reportáže. A přece bez nich by se v naší zemi ani teď nic nezměnilo. Proto se komunisté v Jihočeském kraji starají o to, aby se právě těmto lidem žilo dobře.

            Společně bychom pro to mohli i nadále vytvářet příznivé podmínky. Občané musí mít možnost více ovlivňovat základní otázky vývoje kraje. Prvním předpokladem je zvolit do krajského zastupitelstva takové zástupce, kteří mají jasné představy o budoucnosti kraje, nestraní se lidí a neřeší své kšefty za zavřenými dveřmi. Protože nás trápí i mnohé věci, které přesahují možnosti kraje, prosazuje KSČM už dlouho přijetí zákona o obecném referendu. Je ostudou polistopadových vlád, že se neodvážily vyslechnout hlas veřejnosti a hledaly jen výmluvy, proč takový zákon nepřijmout. Přímo Jihočeského kraje se pak dotýká zákon o Národním parku Šumava, který by měl podle nás zvýšit pravomoce obcí. 

            Musí skončit různé experimenty v oblasti školství. Prioritu by měly mít  státní, krajské a obecní školy. Mezi soukromými školami bychom měli podporovat jen takové, které dosahují nadprůměrné výsledky a zaměřují se na přípravu pro nejžádanější profese (obory). Ve zdravotnictví považujeme za hlavní  dostupnost zdravotní péče a vytváření specializovaných pracovišť na území kraje (onkologie,  kardiologie, neonatologie). Budeme nadále podporovat popularizaci zdravotnických zařízení Jihočeského kraje, například již započatou cestou setkávání studentů medicíny a zdravotních škol na akci Jihočeská sestra, Jihočeský lékař.

            V sociální oblasti budeme prosazovat dobudování sítě chráněného bydlení, rozšiřování počtu a kvality domů pro seniory. Je nutné skoncovat s asociálními přístupy vlád k seniorům. Odchod do zaslouženého důchodu by neměl být propadem do chudoby. Dále chceme dobudovat bezbariérové přístupy do úřadů, škol, kulturních a dalších zařízení.

            V oblasti sportu zvýšíme tlak na podporu mládežnických aktivit a budování technického zázemí. Za základního partnera považujeme krajskou organizaci České unie sportu. Cílem je investovat 2% z rozpočtu kraje a obcí do sportu. Za velmi důležitou považujeme oblast kultury, a to zejména regionální divadla, knihovny, muzea a všechny instituce, které jsou zaměřeny zejména na činnost s mládeží. Větší pozornost – především finanční podporu- je nutné věnovat kulturnímu jihočeskému dědictví, které představují folklórní soubory. Pro přístupnější využívání sportovních a kulturních nabídek,  pro rychlou a bezpečnou dopravu k lékaři i za prací budeme prosazovat integrovaný dopravní systém v našem kraji, protože současný systém dopravní obslužnosti je na hraně svých možností. Cesta vede přes úzké spojení všech přepravců v kraji.

Řadu opatření přijmeme k rozvoji zemědělství a venkova. Podporu si zaslouží klasické zemědělství a producenti a prodejci zdravých a pestrých produktů, historicky patřících do regionu. Zároveň podpoříme legislativní iniciativy a konkrétní opatření proti suchu a pro efektivní využívání vodních zdrojů.

            Z investičních akcí považujeme za hlavní výstavbu D3, D4, železničního koridoru a jejich napojení na rakouskou dopravní síť. Nechceme, aby naše krásná krajina zmizela pod solárními panely a nejen proto trváme na dostavbě Jaderné elektrárny Temelín.

Jsme si vědomi, že oprávněné požadavky občanů je nutné finančně zabezpečit. Proto budeme nadále podporovat širokou zahraniční spolupráci na úrovni regionů , a to jak se zeměmi EU, tak zejména s regiony na východ od nás. Cílem je vytvořit v Jihočeském kraji více pracovních příležitostí a větší odbytiště našich výrobků na zahraničních trzích. Zároveň budeme prosazovat konkrétní finanční pomoc z veřejných rozpočtů těm územím, které jsou dlouhodobě ekonomicky slabé. Po vládě budeme daleko důrazněji požadovat, aby Jihočeský kraj  nebyl poslední ze všech krajů z hlediska dotačních pobídek státu. Budeme prostřednictvím poslanců a legislativních iniciativ požadovat spravedlivější rozdělení sdílených daní, zejména pro malé obce. Do konce volebního období krajského zastupitelstva prosadíme, aby krajské zastupitelstvo bylo schopno v následujících letech předfinancovat rozumné projekty obcí, měst a podnikatelů financovaných z fondů EU.

            Ve své více jak 25 leté historii KSČM na jihu Čech prokázala, že umí věcně spravovat veřejný majetek, dodržuje dané slovo a je věrohodným partnerem, a to jak na úrovni obcí, tak i kraje.  Základní kritéria práce komunistů jsou prosazování humanizmu, obrana lidské důstojnosti a solidarita.

            Požadavkem dne je podporovat tvořivost občanů a vytvářet podmínky pro klidnou práci všem, kterým leží na srdci všestranný rozvoj našeho Jihočeského kraje.

V Českých Budějovicích 13.2.2016

                                                                       Delegáti Jihočeské krajské konference KSČM

Autor: 
Delegáti Jihočeské krajské konference KSČM
Zdroj: 
Jihočeská krajská konference KSČM